1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Praktijk Jacqueline en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanning

Pedicure Praktijk Jacqueline zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Praktijk Jacqueline zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Praktijk Jacqueline melden. Indien de cliënt deze verplichting niet af tijdig nakomt, mag de Pedicure Praktijk Jacqueline 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure Praktijk Jacqueline zal verhindering vanuit de praktijk voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Betaling

Pedicure Praktijk Jacqueline vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op deze website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij sprake is van een vergoeding via de zorgverzekeraar. 

 

5. Garantie

Pedicure Praktijk Jacqueline geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten dan de door Pedicure Praktijk Jacqueline geadviseerde producten heeft gebruikt of de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd of de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd of de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicure Praktijk Jacqueline voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Praktijk Jacqueline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Pedicure Praktijk Jacqueline  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een elektronisch klantenbestand en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Jacqueline zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

7. Geheimhouding

Pedicure Praktijk Jacqueline is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure Praktijk Jacqueline verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Pedicure Praktijk Jacqueline  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure Praktijk Jacqueline is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Praktijk Jacqueline is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Jacqueline het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden. Pedicure Praktijk Jacqueline heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Praktijk Jacqueline meldt diefstal altijd bij de politie.